Home

DSM-IV CLASSIFICATIE (met ICD-9-CM en ICD-10-CM codes)

INLEIDING

STOORNISSEN van ZUIGELINGENLEEFTIJD tot ADOLESCENTIE

DELIRIUM, DEMENTIE, AMNESTISCHE en andere COGNITIEVE STOORNISSEN

PSYCHISCHE STOORNISSEN door een SOMATISCHE AANDOENING

Aan een MIDDEL GEBONDEN STOORNISSEN

SCHIZOFRENIE en andere PSYCHOTISCHE STOORNISSEN

STEMMINGSSTOORNISSEN

ANGSTSTOORNISSEN

SOMATOFORME STOORNISSEN

NAGEBOOTSTE STOORNISSEN

DISSOCIATIEVE STOORNISSEN

SEKSUELE en GENDERIDENTITEITSSTOORNISSEN

EETSTOORNISSEN

SLAAPSTOORNISSEN

STOORNISSEN in de IMPULSBEHEERSING

AANPASSINGSSTOORNISSEN

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN

Andere AANDOENINGEN en PROBLEMEN die een reden voor zorg kunnen zijn

INLEIDING ICD-9 en ICD-10 codes

terug

NAO = Niet Anderszins Omschreven

Een x bij een diagnostische code betekent dat er een specifiek codenummer wordt vereist.

Een weglatingsteken (....) wordt gebruikt bij de namen van bepaalde stoornissen om aan te geven dat de naam van een specifieke psychische stoornis of somatische aandoening moet worden ingevoegd als de naam wordt vastgelegd (bv. 293.0 - Delirium door hypothyreo´die).

Indien op dit moment aan criteria wordt voldaan, kan een van de volgende 'specificaties' van de ernst na de diagnose worden genoteerd:

Als niet langer aan de criteria wordt voldaan kan een van de volgende 'specificaties' worden genoteerd:

ZWAKZINNIGHEID (N.B.: wordt gecodeerd op As II)

terug

ICD-9 ICD-10
317 F70.9 Lichte zwakzinnigheid
318.0 F71.9 Matige zwakzinnigheid
318.1 F72.9 Ernstige zwakzinnigheid
318.2 F73.9 Diepe zwakzinnigheid
319 F79.9 Zwakzinnigheid, ernst niet gespecificeerd


LEERSTOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10
315.00 F81.0 Leesstoornis
315.1 F81.2 Rekenstoornis
315.2 F81.8 Stoornis in de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
315.9 F81.9 Leerstoornis NAO

STOORNISSEN in de MOTORISCHE VAARDIGHEDEN

terug

ICD-9 ICD-10
315.4 F82 Co÷rdinatieontwikkelingsstoornis

COMMUNICATIESTOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10
315.31 F80.1 Expressieve taalstoornis
315.32 F80.2 Gemengd receptieve-expressieve taalstoornis
315.39 F80.0 Fonologische stoornis
307.00 F98.5 Stotteren
307.9 F80.9 Communicatiestoornis NAO

PERVASIEVE ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10
299.00 F84.0 Autistische stoornis
299.80 F84.2 Stoornis van Rett
299.10 F84.3 Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd
299.80 F84.5 Stoornis van Asperger
299.80 F84.9 Pervasieve ontwikkelingsstoornis NAO

AANDACHTSTEKORTSTOORNISSEN en GEDRAGSSTOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10
314.01 F90.0 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, gecombineerde type
314.00 F98.8 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheid type
314.01 F90.0 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend hyperactief-impulsief type
314.9 F90.9 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit NAO
312.81 F91.8 Gedragsstoornis, type beginnend op kinderleeftijd
312.82 F91.8 Gedragsstoornis, type beginnend in de adolescentie
312.89 F91.8 Gedragsstoornis, niet gespecificeerd begin
313.81 F91.3 Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
312.9 F91.9 Gedragsstoornis NAO

VOEDINGS-en EETSTOORNISSEN op ZUIGELINGENLEEFTIJD of VROEGE KINDERLEEFTIJD

terug

ICD-9 ICD-10
307.52 F98.3 Pica
307.53 F98.2 Ruminatiestoornis
307.59 F98.2 Voedingsstoornissen op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd

TIC-STOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10
307.23 F95.2 Stoornis van Gilles de la Tourette
307.22 F95.1 Chronische motorische of vocale tic-stoornis
307.21 F95.0 PassagŔre tic-stoornis
307.20 F95.9 Tic-stoornis NAO

STOORNISSEN in de ZINDELIJKHEID

terug

ICD-9 ICD-10
787.6 R15 Encopresis, met obstipatie en overloop incontinentie
307.7 F98.1 Encopresis, zonder obstipatie en overloop incontinentie
307.6 F98.0 Enuresis (niet door een somatische aandoening) Specificeer type: Alleen 's nachts/overdag/'s nachts en overdag

OVERIGE STOORNISSEN op ZUIGELINGENLEEFTIJD of in de ADOLESCENTIE

terug

ICD-9 ICD-10
309.21 F93.0 Separatieangststoornis Specificeer indien: Vroeg begin
313.23 F94.0 Selectief mutisme
313.89 F94.1 Reactieve hechtingsstoornis op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd: geremde type
313.89 F94.2 Reactieve hechtingsstoornis op zuigelingenleeftijd of vroege kinderleeftijd: Specificeer:Geremde/Ontremde type
307.3 F98.4 Stereotype bewegingsstoornis: Specificeer: Met zelfbeschadigend gedrag
313.9 F98.9 Stoornis op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie NAO

DELIRIUM

terug

ICD-9 ICD-10
293.0 F05.0 Delirium door...[vermeld de somatische aandoening
---.-- ---.-- Zie: Delirium door intoxicatie met een middel
---.-- ---.-- Zie: Onthoudingsdelirium
---.-- ---.-- Delirium door multipele oorzaken
780.09 F05.9 Delirium NAO

DEMENTIE

terug

ICD-9 ICD-10
294.10 F00.00 Dementie van het Alzheimertype, met vroeg begin, ongecompliceerd - Specificeer indien: Met gedragsstoornis. Codeer ook G30.0-Ziekte van Alzheimer op AS III (ICD-10)
294.11 F00.01 Dementie van het Alzheimertype, met vroeg begin, met wanen - Specificeer indien: Met gedragsstoornis. Codeer ook G30.0-Ziekte van Alzheimer op AS III (ICD-10)
294.11 F00.03 Dementie van het Alzheimertype, met vroeg begin, met depressieve stemming - Specificeer indien: Met gedragsstoornis. Codeer ook G30.0-Ziekte van Alzheimer op AS III (ICD-10)
294.10 F00.10 Dementie van het Alzheimertype, met laat begin, ongecompliceerd, - Specificeer indien: Met gedragsstoornis. Codeer ook G30.0-Ziekte van Alzheimer op AS III (ICD-10)
294.11 F00.11 Dementie van het Alzheimertype, met laat begin, met wanen - Specificeer indien: Met gedragsstoornis. Codeer ook G30.0-Ziekte van Alzheimer op AS III (ICD-10)
294.11 F00.13 Dementie van het Alzheimertype, met laat begin, met depressieve stemming- Specificeer indien: Met gedragsstoornis. Codeer ook G30.0-Ziekte van Alzheimer op AS III (ICD-10)
290.40 F01.80 Vasculaire dementie, ongecompliceerd - Specificeer indien: Met gedragsstoornis.
290.41 F01.81 Vasculaire dementie, met wanen - Specificeer indien: Met gedragsstoornis.
290.43 F01.83 Vasculaire dementie, met depressieve stemming - Specificeer indien: Met gedragsstoornis.
294.1x F02.4 Dementie door HIV-ziekte: Codeer: x=0 - Zonder gedragsstoornis / x=1 - Met gedragsstoornis. Codeer ook B22.0-HIV-infectie die het CZS aantast op AS III (ICD-10)
294.1x F02.8 Dementie door een schedeltrauma: Codeer: x=0 - Zonder gedragsstoornis / x=1 - Met gedragsstoornis. Codeer ook S06.9 schedeltrauma op AS III (ICD-10)
294.1x F02.3 Dementie door de ziekte van Parkinson: Codeer: x=0 - Zonder gedragsstoornis / x=1 - Met gedragsstoornis. Codeer ook G20 ziekte van Parkinson op AS III (ICD-10)
294.1x F02.2 Dementie door de ziekte van Huntington: Codeer: x=0 - Zonder gedragsstoornis / x=1 - Met gedragsstoornis. Codeer ook G10 ziekte van Huntington op AS III (ICD-10)
290.1x F02.0 Dementie door de ziekte van Pick: Codeer: x=0 - Zonder gedragsstoornis / x=1 - Met gedragsstoornis. Codeer ook G31.0 ziekte van Picki op AS III (ICD-10)
290.1x F02.1 Dementie door de ziekte van Jacob-Creutzfeldt: Codeer: x=0 - Zonder gedragsstoornis / x=1 - Met gedragsstoornis. Codeer ook A81.0 ziekte van Jakob-Creutzfeldt op AS III (ICD-10)
294.1x F02.8 Dementie door....[vermeld de somatische aandoening die hierboven niet vermeld is]: Codeer: x=0 - Zonder gedragsstoornis / x=1 - Met gedragsstoornis
---.-- ---.-- Persisterende dementie door een middel teweeggebracht
---.-- F02.8 Dementie door multipele oorzaken
294.8 F03 Dementie NAO

AMNESTISCHE STOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10
294.0 F04 Amnestische stoornis door....[vermeld de somatische aandoening] Specificeer indien: Passagere/Chronisch
---.-- ---.-- Persisterende amnestische stoornis door een middel
294.8 R41.3 Amnestische stoornis NAO

ANDERE COGNITIEVE STOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10
294.9 F06.9 Cognitieve stoornis NAO

PSYCHISCHE STOORNISSEN door een SOMATISCHE AANDOENING

terug

ICD-9 ICD-10
293.89 F06.1 Katatone stoornis door...[vermeld de somatische aandoening]
310.1 F07.0 Persoonlijkheidsverandering door...[vermeld de somatische aandoening] Specificeer het type: Labiele / Ontremde / Agressieve / Apathische / Paranoide / Overige / Gecombineerde / Niet gespecificeerde type
293.9 F09 Psychische stoornis door een somatische aandoening

Aan ALCOHOL gebonden STOORNISSEN

terug

De volgende specificaties kunnen gebruikt worden voor AFHANKELIJKHEID van het middel:

Specificeer:
Code beloop van Afhankelijkheid met het vijfde cijfer (ICD-10):
De volgende specificaties zijn toepasselijk bij de stoornissen door een middel zoals vermeld:
ICD-9 ICD-10 Stoornissen in alcoholgebruik
303.90 F10.2x Alcoholafhankelijkheid
305.00 F10.1 Misbruik van alcohol

ICD-9 ICD-10 Stoornissen door alcohol
303.00 F10.0 Alcoholintoxicatie
291.81 F10.3 Onthouding van alcohol:Specificeer indien: Met waarnemingsstoornissen
291.0 F10.03 Delirium door alcoholintoxicatie
291.0 F10.4 Delirium door alcoholonthouding
291.2 F10.73 Persisterende dementie door alcohol
291.1 F10.6 Persisterende amnestische stoornis door alcohol
291.5 F10.51 Psychotische stoornis door alcohol, met wanen
291.3 F10.52 Psychotische stoornis door alcohol, met hallucinaties
291.89 F10.8 Stemmingsstoornis door alcohol
291.89 F10.8 Angststoornis door alcohol
291.89 F10.8 Seksuele dysfunctie door alcohol
291.89 F10.8 Slaapstoornis door alcohol
291.9 F10.9 Aan alcohol gebonden stoornis NAO

Aan AMFETAMINE gebonden STOORNISSEN

terug

De volgende specificaties kunnen gebruikt worden voor AFHANKELIJKHEID van het middel:

Specificeer:
Code beloop van Afhankelijkheid met het vijfde cijfer (ICD-10):
De volgende specificaties zijn toepasselijk bij de stoornissen door een middel zoals vermeld:
ICD-9 ICD-10 Stoornissen in amfetaminegebruik
304.40 F15.2x Amfetamineafhankelijkheid
305.70 F15.1 Misbruik van amfetamine

ICD-9 ICD-10 Stoornissen door amfetamine
292.89 F15.00 Amfetamine-intoxicatie zonder waarnemingsstoornissen
292.89 F15.04 Amfetamine-intoxicatie met waarnemingsstoornissen
292.0 F15.3 Onthouding van amfetamine
292.81 F15.03 Delirium door amfetamine-intoxicatie
292.11 F15.51 Psychotische stoornis door amfetamine, met wanen
292.12 F15.52 Psychotische stoornis door amfetamine, met hallucinaties
292.84 F15.8 Stemmingsstoornis door amfetamine
292.89 F15.8 Angststoornis door amfetamine
292.89 F15.8 Seksuele dysfunctie door amfetamine
292.89 F15.8 Slaapstoornis door amfetamine
292.9 F15.9 Aan amfetamine gebonden stoornis NAO

Aan CAFE¤NE gebonden STOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10 Stoornissen door Cafe´ne
305.90 F15.00 Cafe´ne-intoxicatie
292.89 F15.8 Angststoornis door cafe´ne
292.89 F15.8 Slaapstoornis door cafe´ne
292.9 F15.9 Aan cafe´ne gebonden stoornis NAO

Aan CANNABIS gebonden STOORNISSEN

terug

De volgende specificaties kunnen gebruikt worden voor AFHANKELIJKHEID van het middel:

Specificeer:
Code beloop van Afhankelijkheid met het vijfde cijfer (ICD-10):
De volgende specificaties zijn toepasselijk bij de stoornissen door een middel zoals vermeld:
ICD-9 ICD-10 Stoornissen in cannabisgebruik
304.30 F12.2x Cannabisafhankelijkheid
305.20 F12.1 Misbruik van cannabis

ICD-9 ICD-10 Stoornissen door cannabis
292.89 F12.00 Cannabis-intoxicatie zonder waarnemingsstoornissen
292.89 F12.04 Cannabis-intoxicatie met waarnemingsstoornissen
292.81 F12.03 Delirium door cannabis-intoxicatie
292.11 F12.51 Psychotische stoornis door cannabis, met wanen
292.12 F12.52 Psychotische stoornis door cannabis, met hallucinaties
292.89 F12.8 Angststoornis door cannabis
292.9 F12.9 Aan cannabis gebonden stoornis NAO

Aan COCA¤NE gebonden STOORNISSEN

terug

De volgende specificaties kunnen gebruikt worden voor AFHANKELIJKHEID van het middel:

Specificeer:
Code beloop van Afhankelijkheid met het vijfde cijfer (ICD-10):
De volgende specificaties zijn toepasselijk bij de stoornissen door een middel zoals vermeld:
ICD-9 ICD-10 Stoornissen in coca´ne-gebruik
304.20 F14.2x Coca´ne-afhankelijkheid
305.60 F14.1 Misbruik van coca´ne

ICD-9 ICD-10 Stoornissen door coca´ne
292.89 F14.00 Coca´ne-intoxicatie zonder waarnemingsstoornissen
292.89 F14.04 Coca´ne-intoxicatie met waarnemingsstoornissen
292.0 F14.3 Onthouding van coca´ne
292.81 F14.03 Delirium door coca´ne-intoxicatie
292.11 F14.51 Psychotische stoornis door coca´ne, met wanen
292.12 F14.52 Psychotische stoornis door coca´ne, met hallucinaties
292.84 F14.8 Stemmingsstoornis door coca´ne
292.89 F14.8 Angststoornis door coca´ne
292.89 F14.8 Seksuele dysfunctie door coca´ne
292.89 F14.8 Slaapstoornis door coca´ne
292.9 F14.9 Aan coca´ne gebonden stoornis NAO

Aan HALLUCINOGEEN gebonden STOORNISSEN

terug

De volgende specificaties kunnen gebruikt worden voor AFHANKELIJKHEID van het middel:

Specificeer:
Code beloop van Afhankelijkheid met het vijfde cijfer (ICD-10):
De volgende specificaties zijn toepasselijk bij de stoornissen door een middel zoals vermeld:
ICD-9 ICD-10 Stoornissen in hallucinogeen-gebruik
304.50 F16.2x Hallucinogeen-afhankelijkheid
305.30 F16.1 Misbruik van hallucinogeen

ICD-9 ICD-10 Stoornissen door hallucinogeen
292.89 F16.00 Halucinogeen-intoxicatie
292.89 F16.70 Persisterende waarnemingsstoornis door hallucinogeen ('flashbacks')
292.81 F16.03 Delirium door halucinogeen-intoxicatie
292.11 F16.51 Psychotische stoornis door hallucinogeen, met wanen
292.12 F16.52 Psychotische stoornis door hallucinogeen, met hallucinaties
292.84 F16.8 Stemmingsstoornis door hallucinogeen
292.89 F16.8 Angststoornis door hallucinogeen
292.9 F16.9 Aan hallucinogeen gebonden stoornis NAO

Aan een VLUCHTIGE STOF gebonden STOORNISSEN

terug

De volgende specificaties kunnen gebruikt worden voor AFHANKELIJKHEID van het middel:

Specificeer:
Code beloop van Afhankelijkheid met het vijfde cijfer (ICD-10):
De volgende specificaties zijn toepasselijk bij de stoornissen door een middel zoals vermeld:
ICD-9 ICD-10 Stoornissen in gebruik van een vluchtige stof
304.60 F18.2x Afhankelijkheid van een vluchtige stof
305.90 F18.1 Misbruik van een vluchtige stof

ICD-9 ICD-10 Stoornissen door een vluchtige stof
292.89 F18.00 Intoxicatie door een vluchtige stof
292.81 F18.03 Delirium door intoxicatie met een vluchtige stof
292.82 F18.73 Persisterende dementie door een vluchtige stof
292.11 F18.51 Psychotische stoornis door een vluchtige stof, met wanen
292.12 F18.52 Psychotische stoornis door een vluchtige stof, met hallucinaties
292.84 F18.8 Stemmingsstoornis door een vluchtige stof
292.89 F86.8 Angststoornis door een vluchtige stof
292.9 F18.9 Aan een vluchtige stof gebonden stoornis NAO

Aan NICOTINE gebonden STOORNISSEN

terug

De volgende specificaties kunnen gebruikt worden voor AFHANKELIJKHEID van het middel:

Specificeer:
Code beloop van Afhankelijkheid met het vijfde cijfer (ICD-10):
De volgende specificaties zijn toepasselijk bij de stoornissen door een middel zoals vermeld:
ICD-9 ICD-10 Stoornissen in nicotinegebruik
305.10 F17.2x Nicotine-afhankelijkheid

ICD-9 ICD-10 Stoornissen door nicotine
292.0 F17.3 Nicotine-onthouding
292.9 F17.9 Aan nicotine gebonden stoornis NAO

Aan OPIO¤DE gebonden STOORNISSEN

terug

De volgende specificaties kunnen gebruikt worden voor AFHANKELIJKHEID van het middel:

Specificeer:
Code beloop van Afhankelijkheid met het vijfde cijfer (ICD-10):
De volgende specificaties zijn toepasselijk bij de stoornissen door een middel zoals vermeld:
ICD-9 ICD-10 Stoornissen in opio´degebruik
304.00 F11.2x Afhankelijkheid van opio´de
305.50 F11.1 Misbruik van opio´de

ICD-9 ICD-10 Stoornissen door opio´de
292.89 F11.00 Opio´de-intoxicatie zonder waarnemingsstoornissen
292.89 F11.04 Opio´de-intoxicatie met waarnemingsstoornissen
292.0 F11.3 Opio´de-onthouding
292.81 F11.03 Delirium door intoxicatie met opio´de
292.11 F11.51 Psychotische stoornis door opio´de, met wanen
292.12 F11.52 Psychotische stoornis door opio´de, met hallucinaties
292.84 F11.8 Stemmingsstoornis door opio´de
292.89 F11.8 Seksuele dysfunctie door opio´de
292.89 F11.8 Slaapstoornis door opio´de
292.9 F11.9 Aan opio´de gebonden stoornis NAO

Aan FENCYCLIDINE gebonden STOORNISSEN

terug

De volgende specificaties kunnen gebruikt worden voor AFHANKELIJKHEID van het middel:

Specificeer:
Code beloop van Afhankelijkheid met het vijfde cijfer (ICD-10):
De volgende specificaties zijn toepasselijk bij de stoornissen door een middel zoals vermeld:
ICD-9 ICD-10 Stoornissen in fencyclidine-gebruik
304.90 F19.2x Afhankelijkheid van fencyclidine
305.90 F19.1 Misbruik van fencyclidine

ICD-9 ICD-10 Stoornissen door fencyclidine
292.89 F19.00 Intoxicatie door fencyclidine zonder waarnemingsstoornissen
292.89 F19.04 Intoxicatie door fencyclidine met waarnemingsstoornissen
292.81 F19.03 Delirium door intoxicatie met fencyclidine
292.11 F19.51 Psychotische stoornis door fencyclidine, met wanen
292.12 F19.52 Psychotische stoornis door fencyclidine, met hallucinaties
292.84 F19.8 Stemmingsstoornis door fencyclidine
292.89 F19.8 Angststoornis door fencyclidine
292.9 F19.9 Aan fencyclidine gebonden stoornis NAO

Aan SEDATIVUM, HYPNOTICUM of ANXIOLYTICUM gebonden STOORNISSEN

terug

De volgende specificaties kunnen gebruikt worden voor AFHANKELIJKHEID van het middel:

Specificeer:
Code beloop van Afhankelijkheid met het vijfde cijfer (ICD-10):
De volgende specificaties zijn toepasselijk bij de stoornissen door een middel zoals vermeld:
ICD-9 ICD-10 Stoornissen in het gebruik van sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
304.10 F13.2x Afhankelijkheid van sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
305.40 F13.1 Misbruik van sedativum, hypnoticum of anxiolyticum

ICD-9 ICD-10 Stoornissen door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
292.89 F13.00 Intoxicatie door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
292.0 F13.3 Onthouding van sedativum, hypnoticum of anxiolyticum:Specificeer indien: Met waarnemingsstoornissen
292.81 F13.03 Delirium door intoxicatie met sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
292.81 F13.4 Delirium door onthouding van sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
292.82 F13.73 Persisterende dementie door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
292.83 F13.6 Persisterende amnestische stoornis door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
292.11 F13.51 Psychotische stoornis door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum, met wanen
292.12 F13.52 Psychotische stoornis door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum, met hallucinaties
292.84 F13.8 Stemmingsstoornis door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
292.89 F13.8 Angststoornis door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
292.89 F13.8 Seksuele dysfunctie door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
292.89 F13.8 Slaapstoornis door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum
292.9 F13.9 Aan sedativum, hypnoticum of anxiolyticum gebonden stoornis NAO

STOORNISSEN aan verschillende MIDDELEN gebonden

terug

De volgende specificaties kunnen gebruikt worden voor AFHANKELIJKHEID van het middel:

Specificeer:
Code beloop van Afhankelijkheid met het vijfde cijfer (ICD-10):
De volgende specificaties zijn toepasselijk bij de stoornissen door een middel zoals vermeld:
ICD-9 ICD-10
304.80 F19.2x Afhankelijkheid van verschillende middelen

STOORNISSEN aan een ander (of onbekend) MIDDEL gebonden

terug

De volgende specificaties kunnen gebruikt worden voor AFHANKELIJKHEID van het middel:

Specificeer:
Code beloop van Afhankelijkheid met het vijfde cijfer (ICD-10):
De volgende specificaties zijn toepasselijk bij de stoornissen door een middel zoals vermeld:
ICD-9 ICD-10 Stoornissen in het gebruik van een ander (of onbekend) middel
304.90 F19.2x Afhankelijkheid van een ander (of onbekend) middel
305.90 F19.1 Misbruik van een ander (of onbekend) middel

ICD-9 ICD-10 Stoornissen door een ander (of onbekend) middel
292.89 F19.00 Intoxicatie door een ander (of onbekend) middel zonder waarnemingsstoornissen
292.89 F19.04 Intoxicatie door een ander (of onbekend) middel met waarnemingsstoornissen
292.0 F19.3 Onthouding van een ander (of onbekend) middel:Specificeer indien: Met waarnemingsstoornissen
292.81 F19.03 Delirium door een ander (of onbekend) middel
292.82 F19.73 Persisterende dementie door een ander (of onbekend) middel
292.83 F19.6 Persisterende amnestische stoornis door een ander (of onbekend) middel
292.11 F19.51 Psychotische stoornis door een ander (of onbekend) middel , met wanen
292.12 F19.52 Psychotische stoornis door een ander (of onbekend) middel , met hallucinaties
292.84 F19.8 Stemmingsstoornis door een ander (of onbekend) middel
292.89 F19.8 Angststoornis door een ander (of onbekend) middel
292.89 F19.8 Seksuele dysfunctie door een ander (of onbekend) middel
292.89 F19.8 Slaapstoornis door een ander (of onbekend) middel
292.9 F19.9 Aan een ander (of onbekend) middel gebonden stoornis NAO

SCHIZOFRENIE en andere PSYCHOTISCHE STOORNISSEN

terug

Het codebeloop bij schizofrenie in het vierde cijfer (ICD-10):

ICD-9 ICD-10 Schizofrenie
295.30 F20.0x Parano´de type
295.10 F20.1x Gedesorganiseerde type
295.20 F20.2x Katatone type
295.90 F20.3x Ongedifferentieerde type
295.60 F20.5x Resttype
295.40 F20.8 Schizofreniforme stoornis Specificeer indien: Met of zonder gunstige prognostische kenmerken
295.70 F25.0 Schizoaffectieve stoornis bipolaire type
295.70 F25.1 Schizoaffectieve stoornis depressieve type
297.1 F22.0 Waanstoornis Specificeer type: Erotomane type / Jaloersheidstype / Achtervolgingstype / Somatische type / Gemengd type / Niet gespecificeerd type
298.8 F23.81 Kortdurende psychotische stoornis met duidelijke stressveroorzakende factor(en)
298.8 F23.80 Kortdurende psychotische stoornis zonder duidelijke stressveroorzakende factor(en) / Met begin post partum
297.3 F24 Gedeelde psychotische stoornis (Folie Ó Deux)
293.81 F06.2 Psychotische stoornis door.... [vermeld de somatische aandoening], met wanen
293.82 F06.0 Psychotische stoornis door.... [Vermeld de somatische aandoening], met hallucinaties
---.-- ---.-- Psychotische stoornis door een middel
298.9 F29 Psychotische stoornis NAO

DEPRESSIEVE STOORNISSEN

terug

Codeer de huidige toestand van de depressieve stoornis met het vijfde cijfer (ICD-9):

Codeer de huidige toestand van de depressieve stoornis met het derde cijfer (ICD-10):

De volgende specificaties zijn van toepassing (voor de huidige of laatste episode) bij de stemmingsstoornissen zoals vermeld:

A - Specificaties van Ernst / Psychotisch / Remissie
B - Chronisch
C - Met katatone kenmerken
D - Met melancholische (vitale) kenmerken
E - Met atypische kenmerken
F - Met begin post partum

De volgende specificaties zijn van toepassing bij de stemmingsstoornissen zoals vermeld:

G - Met of zonder herstel tussen de episodes
H - Met seizoenpatroon
I - Met rapid cycling

ICD-9 ICD-10 Depressieve stoornissen
296.2x F32.x Depressieve stoornis, eenmalige episode - A,B,C,D,E,F
296.3x F33.x Depressieve stoornis, recidiverend - A,B,C,D,E,F,G,H
300.4 F34.1 Dysthyme stoornis Specificeer indien:met Vroeg begin/Laat begin Specificeer indien:Met atypische kenmerken
311 F32.9 Depressieve stoornis NAO

BIPOLAIRE STOORNISSEN

terug

Codeer de huidige toestand van de Bipolaire I stoornis met het vijfde cijfer (ICD-9):

De volgende specificaties zijn van toepassing (voor de huidige of laatste episode) bij de stemmingsstoornissen zoals vermeld:

A - Specificaties van Ernst / Psychotisch / Remissie
B - Chronisch
C - Met katatone kenmerken
D - Met melancholische (vitale) kenmerken
E - Met atypische kenmerken
F - Met begin post partum

De volgende specificaties zijn van toepassing bij de stemmingsstoornissen zoals vermeld:

G - Met of zonder herstel tussen de episodes
H - Met seizoenpatroon
I - Met rapid cycling

ICD-9 ICD-10 Bipolaire stoornissen
296.0x F30.x Bipolaire I stoornis, eenmalige manische episode - A,B,C,D,E,F - Specificeer indien:Gemengd. ICD-10: Codeer het derde cijfer: 1=Licht, matig of ernstig zonder psychotische kenmerken - 2=Ernstig met psychotische kenmerken - 8=Gedeeltelijk of volledig in remissie
296.40 F31.0 Bipolaire I stoornis, laatste episode hypomaan - G,H,I
296.4x F31.x Bipolaire I stoornis, laatste episode manisch - A,C,F,G,H,I
296.6x F31.6 Bipolaire I stoornis, laatste episode gemengd - A,C,F,G,H,I
296.5x F31.x Bipolaire I stoornis, laatste episode depressief - A,B,C,D,E,F,G,H,I
296.7 F31.9 Bipolaire I stoornis, laatste episode niet-gespecificeerd - G,H,I
296.89 F31.8 Bipolaire II stoornis,A,B,C,D,E,F,G,H,I Specificeer huidige/laatste episode: Hypomaan/Depressief
301.13 F34.0 Cyclothyme stoornis
296.80 F31.9 Bipolaire stoornis NAO
293.83 F06.32 Stemmingsstoornis door een somatische aandoening met depressieve kenmerken
293.83 F06.32 Stemmingsstoornis door een somatische aandoening lijkend op een depressieve stoornis
293.83 F06.30 Stemmingsstoornis door een somatische aandoening met manische kenmerken
293.83 F06.33 Stemmingsstoornis door een somatische aandoening met gemengde kenmerken
---.-- ---.-- Stemmingsstoornis door een middel Specificeer type: Met depressieve kenmerken / Met manische kenmerken / Met gemengde kenmerken Specificeer indien: Met begin tijdens intoxicatie / Met begin tijdens onthouding
296.90 F39 Stemmingsstoornis NAO

ANGSTSTOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10
300.01 F41.0 Paniekstoornis zonder agorafobie
300.21 F40.01 Paniekstoornis met agorafobie
300.22 F40.00 Agorafobie zonder paniekstoornis in de voorgeschiedenis
300.29 F40.2 Specifieke fobie Specificeer type: Diertype / Natuurtype / Bloed-injectie-verwonding type / Situationeel type / Overig type
300.23 F40.1 Sociale fobie
300.3 F42.8 Obsessieve-compulsieve stoornis
309.81 F43.1 Posttraumatische stress-stoornis
308.3 F43.0 Acute stress-stoornis
300.02 F41.1 Gegeneraliseerde angststoornis
293.89 F06.4 Angststoornis door een somatische aandoening - Specificeer indien: Met gegeneraliseerde angst / Met paniekaanvallen / Met obsessieve-compulsieve symptomen
---.-- ---.-- Angststoornis door een middel - Specificeer indien: Met gegeneraliseerde angst / Met paniekaanvallen / Met obsessieve-compulsieve symptomen - Specificeer indien: Met begin tijdens intoxicatie / Met begin tijdens onthouding
300.00 F41.9 Angststoornis NAO

SOMATOFORME STOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10
300.81 F45.0 Somatisatiestoornis
300.82 F45.1 Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
300.11 F44.4 Conversiestoornis met motorische symptomen of uitvalsverschijnselen
300.11 F44.5 Conversiestoornis met toevallen of convulsies
300.11 F44.6 Conversiestoornis met sensorische symptomen of uitvalsverschijnselen
300.11 F44.7 Conversiestoornis met gemengd beeld
307.80 F45.4 Pijnstoornis gebonden aan psychische factoren - Specificeer indien: Acuut / Chronisch
307.89 F45.4 Pijnstoornis gebonden aan zowel psychische factoren /somatische aandoening - Specificeer indien: Acuut / Chronisch
300.7 F45.2 Hypochondrie - Specificeer indien: Met gering inzicht
300.7 F45.2 Stoornis in de lichaamsbeleving
300.82 F45.9 Somatoforme stoornis NAO

NAGEBOOTSTE STOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10
300.16 F68.1 Nagebootste stoornis met hoofdzakelijk psychische klachten en verschijnselen
300.19 F68.1 Nagebootste stoornis met hoofdzakelijk lichamelijke klachten en verschijnselen
300.19 F68.1 Nagebootste stoornis met gecombineerde psychische en lichamelijke klachten en verschijnselen
300.19 F68.1 Nagebootste stoornis NAO

DISSOCIATIEVE STOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10
300.12 F44.0 Dissociatieve amnesie
300.13 F44.1 Dissociatieve fugue
300.14 F44.81 Dissociatieve identiteitsstoornis
300.6 F48.1 Depersonalisatiestoornis
300.15 F44.9 Dissociatieve stoornis NAO

SEKSUELE DYSFUNCTIES

terug

De volgende specificaties zijn van toepassing bij alle primaire seksuele disfuncties:

ICD-9 ICD-10 Stoornissen in het seksueel verlangen
302.71 F52.0 Seksuele stoornis met verminderd verlangen
302.79 F52.10 Seksuele aversie-stoornis
Seksuele opwindingsstoornissen
302.72 F52.2 Seksuele opwindingsstoornis bij de vrouw
302.72 F52.2 Erectiestoornis bij de man
Orgasmestoornissen
302.73 F52.3 Orgasmestoornis bij de vrouw
302.74 52.3 Orgasmestoornis bij de man
302.75 F52.4 Voortijdige ejaculatie
Seksuele-pijnstoornissen
302.76 F52.6 Dyspareunie (niet door een somatische aandoening)
306.51 F52.5 Vaginisme (niet door een somatische aandoening)
Seksuele dysfunctie door... [Vermeld de somatische aandoening]
625.8 N94.8 Seksuele stoornis met verminderd verlangen bij de vrouw door....
608.89 N50.8 Seksuele stoornis met verminderd verlangen bij de man door....
607.84 N48.4 Erectiestoornis bij de man door....
625.0 N94.1 Dyspareunie bij de vrouw door....
608.89 N50.8 Dyspareunie bij de man door....
625.8 N94.8 Andere seksuele dysfuncties bij de vrouw door....
608.89 N50.8 Andere seksuele dysfuncties bij de man door....
---.-- ---.-- Seksuele dysfunctie door een middel
302.70 N52.9 Seksuele dysfunctie NAO

PARAFILIE╦N

terug

ICD-9 ICD-10
302.4 F65.2 Exhibitionisme
302.81 F65.0 Fetisjisme
302.89 F65.8 Frotteurisme
302.2 F65.4 Pedofilie - Specificeer indien: Seksueel aangetrokken tot mannen / Seksueel aangetrokken door vrouwen / Seksueel aangetrokken door beide seksen - Specificeer indien: Beperkt door incest - Specificeer indien: Exclusieve type / Niet-exclusieve type
302.83 F65.5 Seksueel masochisme
302.84 F65.5 Seksueel sadisme
302.3 F65.1 Fetisjistisch transvestitisme - Specificeer indien: Met genderdysforie
302.82 F65.3 Voyeurisme
302.9 F65.9 Parafilie NAO

GENDERIDENTITEITSSTOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10
302.6 F64.2 Genderidentiteitsstoornis bij kinderen
302.85 F64.0 Genderidentiteitsstoornis bij adolescenten of volwassenen - Specificeer indien: Seksueel aangetrokken tot mannen / Seksueel aangetrokken door vrouwen / Seksueel aangetrokken tot geen van beide seksen
302.6 F64.9 Genderidentiteitsstoornis NAO
302.9 F52.9 Seksuele stoornis NAO

EETSTOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10
307.1 F50.0 Anorexia nervosa - Specificeer type: Beperkende type / Vreetbuien, purgerende type
307.51 F50.2 Bulimia nervosa - Specificeer type: Purgerende type / Niet purgerende type
307.50 F50.9 Eetstoornis NAO

SLAAPSTOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10 Dyssomnia's
307.42 F51.0 Primaire insomnia
307.44 F51.1 Primaire hypersomnia - Specificeer indien: Recidiverend
347 G47.4 Narcolepsie
780.59 G47.3 Slaapgebonden ademhalingsstoornis
307.45 F51.2 Slaapstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek - Specificeer type: Uitgesteld slaapfase type / Jetlag type / Ploegendienst type / Niet-gespecificeerd type
307.47 F51.9 Dyssomnia NAO
Parasomnia's
307.47 F51.5 Nachtmerries
307.46 F51.4 Pavor nocturnus
307.46 F51.3 Slaapwandelen
307.47 F51.8 Parasomnia NAO

SLAAPSTOORNISSEN die samenhangen met een andere PSYCHISCHE STOORNIS

terug

ICD-9 ICD-10
307.42 F51.0 Insomnia in samenhang met....[Vermeld de As I of As II stoornis]
307.44 F51.1 Hypersomnia in samenhang met....[Vermeld de As I of As II stoornis]

ANDERE SLAAPSTOORNISSEN

terug

ICD-9 ICD-10
780.52 G47.0 Slaapstoornis door....[Vermeld de somatische aandoening] - Insomnia type
780.54 G47.1 Slaapstoornis door....[Vermeld de somatische aandoening] - Hypersomnia type
780.59 G47.8 Slaapstoornis door....[Vermeld de somatische aandoening] - Parasomnia type
780.59 G47.8 Slaapstoornis door....[Vermeld de somatische aandoening] - Gemengd type
---.-- ---.-- Slaapstoornis door een middel - Specificeer type: Insomnia type / Hypersomnia type / Parasomnia type / Gemengd type - Specificeer indien: Met begin tijdens intoxicatie / Met begin tijdens onthouding

STOORNISSEN in de IMPULSBEHEERSING, niet elders geclassificeerd

terug

ICD-9 ICD-10
312.34 F63.8 Periodieke explosieve stoornis
312.32 F63.2 Kleptomanie
312.33 F63.1 Pyromanie
312.31 F63.0 Pathologisch gokken
312.39 F63.3 Trichotillomanie
312.30 F63.9 Stoornis in de impulsbeheersing NAO

AANPASSINGSSTOORNISSEN

terug

Specificeer indien:

ICD-9 ICD-10
309.0 F43.20 Aanpassingsstoornis met depressieve stemming
309.24 F43.28 Aanpassingsstoornis met angst
309.28 F43.22 Aanpassingsstoornis met gemengd angstige en depressieve stemming
309.3 F43.24 Aanpassingsstoornis met een stoornis in het gedrag
309.4 F43.25 Aanpassingsstoornis met een gemengde stoornis van emoties en gedrag
309.9 F43.9 Aanpassingsstoornis niet gespecificeerd

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSENN

terug

ICD-9 ICD-10
301.0 F60.0 Parano´de persoonlijkheidsstoornis
301.20 F60.1 Schizo´de persoonlijkheidsstoornis
301.22 F21 Schizotypische persoonlijkheidsstoornis
301.7 F60.2 Antisociale persoonlijkheidsstoornis
301.83 F60.31 Borderline persoonlijkheidsstoornis
301.50 F60.4 Theatrale persoonlijkheidsstoornis
301.81 F60.8 Narcistische persoonlijkheidsstoornis
301.82 F60.6 Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis
301.6 F60.7 Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
301.4 F60.5 Obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis
301.9 F60.9 Persoonlijkheidsstoornis NAO

PSYCHISCHE factoren die een SOMATISCHE AANDOENING be´nvloeden

terug

Bepaal de [Gespecificeerde psychische factor] die.... [Vermeld de somatische aandoening] beinvloedt. Kies de naam gebaseerd op de aard van de psychische factoren:

ICD-9 ICD-10
316 F54 Psychische stoornis die somatische aandoening be´nvloedt
316 F54 Psychische symptomen die somatische aandoening be´nvloeden
316 F54 Persoonlijkheidstrekken of 'coping style' die somatische aandoening be´nvloeden
316 F54 Verkeerde leefgewoonten die somatische aandoening be´nvloeden
316 F54 Stressgebonden fysiologische reacties die somatische aandoening be´nvloeden
316 F54 Andere of niet gespecificeerde psychische factoren die somatische aandoening be´nvloeden

BEWEGINGSSTOORNISSEN door MEDICAMENTEN teweeggebracht

terug

ICD-9 ICD-10
332.1 G21.0 Neuroleptisch Parkinsonisme
333.92 G21.0 Maligne neuroleptisch syndroom
333.7 G24.0 Acute neuroleptische dystonie
333.99 G21.1 Acute neuroleptische dyskinesie
333.82 G24.0 Neuroleptische tardieve dyskinesie
331.1 G25.1 Houdingstremor door geneesmiddelen
333.90 G25.9 Bewegingsstoornis NAO door geneesmiddelen


Andere STOORNIS door MEDICAMENTEN teweeggebracht

terug

ICD-9 ICD-10
995.2 T88.7 Bijwerkingen van geneesmiddelen NAO


RELATIONELE PROBLEMEN

terug

ICD-9 ICD-10
V61.9 Z63.7 Relationeel probleem i.v.m. psychische stoornis/somatische aandoening
V61.20 Z63.8 Ouder-kind relatieprobleem
V61.10 Z63.0 Partner-relatieprobleem
V61.8 F93.3 Relationeel probleem tussen kinderen
V62.81 Z63.9 Relatieprobleem NAO


PROBLEMEN in verband met MISBRUIK of VERWAARLOZING

terug

ICD-9 ICD-10
V61.21 T74.1 Lichamelijke mishandeling van een kind (Codeer 995.54 indien de reden voor zorg bij het slachtoffer ligt)
V61.21 T74.2 Seksueel misbruik van een kind (Codeer 995.53 indien de reden voor zorg bij het slachtoffer ligt)
V61.21 T74.0 Verwaarlozing van een kind (Codeer 995.52 indien de reden voor zorg bij het slachtoffer ligt)
V61.12 T74.1 Lichamelijke mishandeling van een volwassene (Indien door partner)
V62.83 T74.1 Lichamelijke mishandeling van een volwassene (Indien door ander dan partner) - (Codeer 995.81 indien de reden voor zorg bij het slachtoffer ligt)
V61.12 T74.2 Seksueel misbruik van een volwassene (Indien door partner)
V62.83 T74.2 Seksueel misbruik van een volwassene (Indien door ander dan partner) - (Codeer 995.83 indien de reden voor zorg bij het slachtoffer ligt)


Bijkomende PROBLEMEN die een REDEn voor ZORG kunnen zijn

terug

ICD-9 ICD-10
V15.81 Z91.1 Niet meewerken aan behandeling
V65.2 Z76.5 Simulatie
V71.01 Z72.8 Antisociaal gedrag bij volwassenen
V71.02 Z72.8 Antisociaal gedrag bij een kind of adolescent
V62.89 R41.8 Zwakbegaafdheid Coderingsaanwijzing: Dit wordt op AS II gecodeerd
780.9 R41.8 Met de leeftijd samenhangende cognitieve achteruitgang
V62.82 Z63.4 Rouwreactie
V62.3 Z55.8 Studieprobleem
V62.2 Z56.7 Beroepsprobleem
313.82 F93.8 Identiteitsprobleem
V62.89 Z71.8 Religieus of geestelijk probleem
V62.4 Z60.3 Acculturatieprobleem
V62.89 Z60.0 Levensfaseprobleem


Bijkomende Codes

terug

ICD-9 ICD-10
300.9 F99 Niet gespecificeerde psychische stoornis (niet psychotisch)
V71.09 Z03.2 Geen diagnose op As I
799.9 R69 Diagnose of aandoening op As I uitgesteld
V71.09 Z03.2 Geen diagnose op As II
799.9 R46.8 Diagnose op As II uitgesteld